• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

UNGQONGQOSHE UDUMA ULETHA UMKHANKASO WOKUQWASHISA ABATHENGI  • 22 Jun 2023

UNGQONGQOSHE UDUMA ULETHA UMKHANKASO WOKUQWASHISA ABATHENGI

UNgqongqoshe wezokuthuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nokoNgiwa kwemvelo, KwaZulu-Natal uMhlonishwa uSiboniso Duma uzifikele yena mathupha endaweni yaseWard 14 ngaphansi komasipala wase’Nkosi Langalibalele elethe intuthuko ebantwini.
Umkhankaso wokuqwashiswa kwabathengi phecelezi “Consumer Awareness Campaign” uhlelo olungaphansi koMnyango wakwaEDTEA oluhlose ukuqwashisa abathengi kabanzi ngamalungelo abo kanye nokubavikela njengabathengi
Njengenjwayelo uMhlonishwa akahambanga yedwa kepha ubehamba nethimba lakhe labasebenzi abavela emkhakheni eyahlukahlukene ekubalwa kuyo iSharksboard, Ithala, Tourism KwaZulu-Natal kanye neminye.
Ethula inkulumo yakhe uNgqongqoshe uDuma ubike ngokubaluleka kokusetshenziswa kwamathuba avezwa nguhulumeni emphakathini.
Ephothula inkulumo yakhe, unikezele ngezinsizakusebenza kosomabhizinisi basendaweni.