• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

MERGER OF KWAZULU-NATAL PUBLIC ENTITIES  • 17 Feb 2024

MERGER OF KWAZULU-NATAL PUBLIC ENTITIES

Ikomidi elibhekelele ukuThuthukiswa koMnotho kanye nozokuVakasha esishayaMthemtho sakwaZulu Natali eliholwa uMnz Nhlakanipho Ntombela, lisembhidlangweni wokulalelwa koMphakathi mayelana nohlaka loMthetho Sivivinyo wokuhlanganisa ezinye zezinhlaka zamabhizinisi ezingaphansi koMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nokoNgiwa kweMvelo KwaZulu Natali.
Lemithetho sivivinyo osalungiswa imi kanje;
Isiphathimandla esilawula uMnotho kwaZulu Natal:( KwaZulu- Natal Economic Regulatory Authority) , Isikhungo socwaningo saKwaZulu-Natal iMoses Kotane Instutute (KwaZulu Natal Moses Kotane Reaserch Insitute). uMthetho sivivinyo we KwaZulu Natali Growth Fund Agency.2023 ( KwaZulu Natal Growth Fund Agency Bill,2023), and KwaZulu Natal Tourism and Audio-Visual Agency.
Mhla zingamashumi nesithupha kaNhlolanja (16 February 2024), Lesigungu sihambele endaweni yaseMpangeni eNgwelezane ngaphansi kwesiFunda seNkosi uCetshwayo nalapho sifike salalela izimvo zomphakathi mayela nelemthetho Sivivinyo echitshiyelwe.
Uyaziswa wonke amalunga omphakathi ukuthi ahambele lezizithangami zokuchutshiyelwa kwaleMthetho ezizoba kulesikhangisi esingezansi.