• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

MERGER OF KWAZULU- NATAL PUBLIC ENTITIES  • 02 Feb 2024

MERGER OF KWAZULU- NATAL PUBLIC ENTITIES

Ikomidi elibhekelele ukuThuthukiswa koMnotho kanye nezokuVakasha esishayaMthetho sakwaZulu Natali eliholwa uMnz Nhlakanipho Ntombela, lisembhidlangweni wokulalelwa koMphakathi mayelana nohlaka loMthetho Sivivinyo wokuhlanganisa ezinye zezinhlaka zamabhizinisi ezingaphansi koMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nokoNgiwa kweMvelo KwaZulu Natali.
Lemithetho sivivinyo esalungiswa imi kanje;
Isiphathimandla esilawula uMnotho kwaZulu Natal:( KwaZulu- Natal Economic Regulatory Authority)
Isikhungo socwaningo saKwaZulu-Natal iMoses Kotane Instutute (KwaZulu Natal Moses Kotane Reaserch Insitute).
uMthetho sivivinyo we KwaZulu Natali Growth Fund Agency.2023 ( KwaZulu Natal Growth Fund Agency Bill,2023), and KwaZulu Natal Tourism and Audio-Visual Agency.
Mhla zimbili enyangeni kaNhlolanja (02 February 2024), Lesigungu sihambele endaweni yasoPhongolo eNcotshane ngaphansi kwesiFunda saseZululand nalapho sifike salalela izimvo zomphakathi mayelanq nelemthetho Sivivinyo echitshiyelwe. Ayaziswa wonke amalunga omphakathi ukuthi ahambele lezizithangami zokuchitshiyelwa kwaleMthetho ezizoba kulesikhangisi esingezansi.