• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

MANGUZI MARKET STALLS  • 25 Jul 2023

MANGUZI MARKET STALLS

Inhloko yoMyango wakwa EDTEA ivakashele iManguzi Market Stalls Project
Ngaphansi kweMbizo yokulwisana nobugebengu kaNdunankulu wesiFundazwe saKwaZulu Natali ebise Manguzi kwaMhlabuyalingana.
INhloko yoMnyango wezokuThuthukiswa KoMnotho, ezokuVakasha kanye nokoNgiwa kweMvelo, uMnz Nhlakanipho Nkontwana, Ube esethatha ithuba lokuyohlola umsebenzi wokwakhiwa kabusha kweManguzi Market Stalls.
UMyango uxhase loluhlelo ngemali okulindeleke ukuthi ibe ngango R12 Million isiyonke, izitolo ezizokwakhiwa zingu 61. Loluhlelo kulindeleke ukuba lifukule osomabhizinisi nabahwebi abasafufusa base Manguzi.