• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

EEMS: ENVIRONMENTAL EMPOWERMENT MANAGEMENT SERVICES  • 30 Oct 2023

EEMS: ENVIRONMENTAL EMPOWERMENT MANAGEMENT SERVICES

Uphiko lwezokuFundisa NgenzeMvelo. Namuhla zingu 28 October 2023,

Luvakashele indawo yakwa Biya ngaphansi kukaMasipala wase Ngquthu.

Isizathu ukuqhakambisa ukunakekelwa kwemvelo nokuhlanza izindawo ezakhele leyandawo.

Abantu abalinganiselwa ekhulwini (100) baqoqene kulendawo ngenhloso yokuzohlanza indawo engcolile.

Lendawo ibiqokwe ngenxa kadoti okanye ukungcola obekusabalele kuyo.

Udoti oqoqiwe ufaka phakathi:

Amaphepha

Amakhadibhodi

Amabhodlela

Oplasitiki

Amanabukeni asesebenzile (nappies)

Kuqoqwe oplastiki abamnyama abalinganiselwa emakhulwini amane (400).Umphakathi wendawo ufundiswe ngokubaluleka kokugcina indawo yawo ihlanzekile