• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

COOPERATIVE SECTOR CAPACITY BUILDING WORKSHOP  • 09 Nov 2023

COOPERATIVE SECTOR CAPACITY BUILDING WORKSHOP

UMnyango WeZokuThuthukiswa koMnotho ezokuVakasha kanye nokoNgiwa kweMvelo, KwaZulu Natali noholwa uMhlonishwa uDuma. Kusuka ngezi 8-9 November 2023 ubambe uqeqesho olumayelana nemphilandawonye (Co-operative) loluqeqesho belusendaweni yase Dube Trade Port.

Inhlosonqangi yaloluqeqesho beku wukuhhwebalana nokuhlomulisana ngolwazi ukuthi ingathuthukiswa kanjani imiphilandawonye yakulesi siFundazwe sakwaZulu Natali, ukuze kukhule amathuba emisebenzi kuxosheke ikati eziko kuphinde kukhule noMnotho wesiFundazwe.

Abebeyinxenye singabala imiMinyango kaHulumeni eyahlukahlukene, oMaspala beziFunda (District Municipalities), oMaspala basekhaya (Local Municipalities) kanye nazozonke izinkampani ezizimele ezisebenza ngemiphilandawonye (Co-operateves).